Sitex
CZ | RU

Aktualności-Cennik

 

Poniżej prezentujemy cennik siatek hodowlanych( zgrzewanych, heksagonalnych) oraz siatek nierdzewnych.

Siatki te posiadamy w stałej sprzedaży – termin realizacji to około 2 dni robocze.

  • Koszty transportu uzależnione są od typu siatki- od 25 do 35 zł brutto -wyjątek stanowi siatka spawana ocynkowana 25/2/1000/25mb gdzie koszt transportu to 110 zł brutto (na paletę wchodzą max 3 rolki)
  • Płatność za pobraniem u kuriera ewentualnie na życzenie klienta możliwa jest wpłata na konto przed wysyłką zamówienia lub odbiór osobisty w Częstochowie

 Zamówienia prosimy składać za pomocą formularza kontaktowego, podając dane adresowe do wysyłki (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy).
 Jeśli zakup jest na firmę proszę o podanie nr NIP.
 Dane adresowe wykorzystane będą tylko i wyłącznie do realizacji państwa zamówienia.
 Do każdego zamówienia wystawiamy Fakturę VAT lub paragon.

 

Siatki spawane i heksagonalne - cennik ważny od 21.07.2021

 

 

Drut/mm

Materiał

Szer./m

Dł./ m

Waga/kg

Cena brutto/szt

6,30

0,55

Ocynk

1

25

14

320,00 zł

10,60

0,8

Ocynk

1

25

18

350,00 zł

12,70

0,8

Ocynk

1

25

14

275,00 zł

12,70

1,0

Ocynk

1

25

23

340,00 zł

16,00

1,2

Ocynk

1

25

25

370,00 zł

19,00

1,4

Ocynk

1

25

28

410,00 zł

25,00

1,4

Ocynk

1

25

21

350,00 zł

25,00

2,0

Ocynk

1

25

46

480,00 zł

13,00

1,0

Powłoka PCV (zielona)

1

25

18

280,00 zł

16,00

1,2

Powłoka PCV (zielona)

1

25

14

240,00 zł

19,00

1,4

Powłoka PCV (zielona)

1

25

16

270,00 zł

25,00

2,0

Powłoka PCV (zielona)

1

25

46

410,00 zł

6,00

0,5

Stal nierdzewna

1

25

11,5

480,00 zł

10,00

0,8

Stal nierdzewna

1

25

19,00

720,00 zł

13,00

0,8

Stal nierdzewna

1

25

15,20

530,00 zł

16,00

1

Stal nierdzewna

1

25

19,20

600,00 zł

19,00

1

Stal nierdzewna

1

25

16,00

510,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oko/mm

Drut/mm

Szer./m

Dł./m

Rodzaj

Waga/kg

Cena brutto/szt

13,00

0,9

1

25

PCV heksagon (zielona)

9

160,00 zł

16,00

0,9

1

25

PCV heksagon (zielona)

7,2

140,00 zł

20,00

0,9

1

25

PCV heksagon (zielona)

6

135,00 zł

25,00

1

1

25

PCV heksagon (zielona)

6,5

125,00 zł

30,00

1

1

25

PCV heksagon (zielona)

6,3

      120,00 zł

40,00

1

1

25

PCV heksagon (zielona)

5,7

      115,00 zł

13,00

0,7

1

50

galvanized heksagon

18

      235,00 zł

16,00

0,7

1

50

galvanized heksagon

15

220,00 zł

20,00

0,7

1

50

galvanized heksgon

13

      205,00 zł

25,00

0,8

1

50

galvanized heksagon

15

175,00 zł

30,00

0,8

1

50

galvanized heksagon

14

155,00 zł

40,00

0,9

1

50

galvanized heksagon

15

170,00 zł

 

 

 

 

 

 

         Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Umowy lub w celu jej zawarcia jest EURO SITEX POLSKA Sp. z o.o. adres korespondencyjny: ul. Wilsona 30/32, lokal F1B    42-200 Częstochowa , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000313998, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy   KRS, posiadającą NIP:1070012486 oraz REGON: 141559347 .

      Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu zawarcia umowy i jej wykonania, w tym – w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”.

        Nie planuje się przekazywania Pana/Pani danych osobowych innym podmiotom aniżeli Administrator oraz podmioty świadczące na jego rzecz usługi związane z obsługą bieżącej działalności, takie jak obsługa kadr, księgowości etc, chyba że obowiązek taki wynikał będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

        Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć w związku z jej zawarciem, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

        W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)    prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

  dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

  dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

  dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d)    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

  osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

  przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

  Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e)    prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

        W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego         właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

         Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem zawarcia umowy, brak podania danych osobowych uniemożliwi bowiem wykonanie umowy.

         Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.